கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள்

Sl.No Ploicy Note
1 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2021-22
2 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2020-21
3 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2019-20
4 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2018-19
5 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2017-18
6 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2016-17
7 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2015-16
8 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2014-15
9 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2011-12
10 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2010-11
11 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2009-10
12 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2008-09
13 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2007-08
14 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2006-07
15 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2005-06
16 கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் 2004-05

இணையதள சேவைகள்